Цените са формирани според обема и съдържанието на страниците, като сме разделили работата си на няколко примерни варианта